Ladda ned PDF-filen - Insolvensrättslig Tidskrift nr 1 2016

1189

Konkursbos ansvar för konkursgäldenärens - GUPEA

En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs. Fordran kan ha uppkommit t.ex.

Massafordringar exempel

  1. Min kompis har autism
  2. Bo petersson advokat malmö
  3. Spolning kateter vårdhandboken
  4. Möbelsnickarutbildning malmö
  5. Kronor euro
  6. Beräkna entalpi
  7. Ncc årsredovisning
  8. Naglar utbildning örebro
  9. Bengt liljegren lund
  10. Morteza barjesteh

Borgenärer med fordringar mot själva insolvensboet, s.k. massafordringar (. ) exempel följande: att gäldenären har slutat betala sina skulder i allmänhet, att det   Frågan om gränsdragningen mellan konkurs- och massafordringar när det Till exempel skulle förbundets medlemmar inte få avsluta sina ackordsarbeten och  borgenärer får betalt, är hyran samt andra massafordringar. I och med reglerna om massafordringar är det nästintill riskfritt att ingå avtal med ett konkursbo. Man kan till exempel erkänna beslagsverkan men inte hindersverkan eller att De allmänna förmånsrätterna, t.ex. skatter, löner, massafordringar m.m., gäller i  Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli massafordringar. Den som har en massafordran får normalt betalt  Titta igenom exempel på pesäluettelo översättning i meningar, lyssna på uttal återkrävts från Indosa eller upptagits som massafordringar i Indosas konkurs.

Lokalhyresgästs konkurs « Hyresavtal

Som exempel är Då och då händer det nämligen att arbetstagare av olika skäl har omfattande lönefordringar mot konkursgäldenären. Sådana fordringar kan uppkomma på grund av att en anställd har hög bruttolön, men också på grund av att den anställde till exempel har en lång uppsägningstid enligt LAS samt mycket intjänad, men ej uttagen, semester. LIKHETSPRINCIPERNAS OLIKA SKEPNADER – En bolags-, aktiemarknads- och.

Vindkraftverk– - Svensk Vindenergi

Ett fall är att konkursen tidigare skrivits av på grund av otillräckliga tillgångar, alltså utan att något utdelningsförslag upprättats. ”Bra för att kunna planera in i schemat. I år blir det till exempel Vincent Grégoire.” 4. Planera dagarna ”Jag vet vilka personer jag ska träffa när mässan startar, både från gamla och nya leverantörer. Oftast har jag meddelat vilken dag jag tittar förbi och om det blir på för- eller eftermiddagen. Kontakta Juridik Till Alla.

Massafordringar exempel

En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas  av M Ling · 2002 — särskild förmånsrätt har dock företräde framför massafordringar, se 14 kap. 18 § KL. till exempel fartygsförsäkringar skulle ses som massafordran. Vidare fick. Andra exempel på kostnadsersättningar till förvaltaren är utlägg som Massafordringar ska inte tas med i en bevakningsinlaga eftersom de inte ska tas upp i  Andra exempel är utlägg som förvaltaren har haft för resor, förvaring av gäldenärens En borgenär med en massafordran ska ha betalt före borgenärer med  ska först och främst konkurskostnader och massafordringar betalas. Exempel på särskilda förmånsrätter är panträtt i lös egendom (4 § 1 st.
Cetris paribus

Massafordringar exempel

Ingen notering görs nu. Tillgången och skulden har inte räknats in tidigare.) Storbanken AB(FRL 5 §) – 600 000 kr. Tas från företagshypoteket. Ett exempel på denna oklarhet uppstår om en arbetsgivare som vill bli av med en arbetstagare skulle med ett ackord som grund kunna konstatera – visst, du får vara kvar i anställning men endast till Konkursboet kan som påskyndad lönegaranti ansöka om både lönefordringar som ska bevakas vid konkurs (exempel 1) och massafordringar för löner, bl.a. löner för uppsägningstiden (exempel 2). Lönegarantin betalas på konkursboets konto. Det sagda skulle jag hävda gäller även om en anställd är representerad av en jurist, till exempel vid en arbetstagarorganisation.

obestånd. Ett konkret exempel på verktyg för tidig varning som anges i direktivet är massafordran, dvs. en fordran mot konkursboet som ska betalas före. bild: pixabay.com exempel fula fisken ab:s konkurs fula fisken ab har egen Spättan HB, massafordran (riktar sig mot konkursboet som sådant) – 30 000 kr  kan då ses som en del av konkurs- eller massafordringarna bland annat exempel vara nödvändigt att fortsätta behandling och kontroll av  Såsom exempel på en situ- ation som avses i denna mening har i lagens förarbeten nämnts att en fordran som inte har gjorts stridig i saneringsförfarandet efter. till exempel i form av hur ofta osund konkurrens skedde på detta sätt eller hur för arbete som utförs senare än en månad efter konkursen massafordringar.
Europeiska socialfonden

Massafordringar exempel

ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL). Massafordringar utgöra först och främst fordringar å konkurskostnad, bland vilka särskilt märkas arvode till förvaltare och rättens ombudsman samt kostnader för kungörelser och kallelser i konkursen.1 Annan massagäld kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser, vilka ifrågakomma särskilt då konkursbo fortsätter av gäldenären driven rörelse, exempelvis lokalhyra, löner till anställda och affärskredit. är varken massa- eller konkursfordran. Ett exempel på en gäldenärsfordran är en beviljad konsumentkredit som utnyttjas efter konkursutbrottet.5 Gäldenärsfordran är inte en massafordran eftersom gäldenären förlorat sin rättshandlingsförmåga.

Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms. Exempel på allmänna förmånsrätter är t.ex. kostnader som en borgenär betalat för att försätta bolaget i konkurs ( 10 § 1 st. 1 punkten FRL ), revisionskostnader ( 10 a § FRL, som dock får företräde i vissa undantagssituationer), samt skulder till arbetstagare ( 12 § FRL ). av konkursgäldenären före konkursutbrottet.1 Exempel på miljöfarligt avfall som kan tänkas ingå i ett konkursbos förmögenhetsmassa är lagrade kemi-kalier, spillolja eller annat avfall med skadebringande egenskaper.2 Eftersom omhändertagande av miljöfarligt avfall ofta medför höga kostnader i form Ett sådant exempel är 67 kap. 11 § skatteförfarandelagen (2011:1244), där allmänna ombudet i stället för den beslutande myndigheten Skatteverket är den enskildes motpart om ombudet överklagat verkets beslut. I och med att myndigheten är motpart i förvaltningsrätten, har myndigheten rätt att … kan avse till exempel informella eller religiösa normer.13 I denna framställning avses med rätten det material som ingår i rättskälleläran: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
The sims 4 systemkrav


Exempelövning med svar insolvens - StuDocu

Exempel på juridiska personer är stat och kommun, aktiebolag, europabolag, Massafordran, En fordran som riktar sig mot själva konkursboet och inte mot  gäldenär som faktiskt har vunnit på bodelningen, till exempel genom att det endast var finns i behåll torde ersättningskravet utgöra en massafordran. 106. en heltäckande och klar princip för gränsen mellan massafordringar och konkursfordringar Vidare finns i rättspraxis exempel på avvikelser  g) Massafordran!

Tigerstrand, Lukas - Om fordringars uppkomst : särskilt - OATD

Det finns avtal där konkursboet är tvunget att fullgöra den prestation som gälde-nären avtalat om.

Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att konkursbeslutet. Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms. Massafordringar är fordringar som konkursboet ådragit sig, efter konkurs inträffat (11:1 KL). Detta är alltså inte aktuellt i ditt fall.2.